حساب باز   ورود

شرایط و ضوابط اف ایکس اپن در مجموعه اسناد ذیل تشریح شده است.

 

برای مشتریان خرده

اسناد کلی (برای تمام انواع حساب‌ها)

برای حساب های ای سی ان

برای حساب های رمزی

برای حساب های اس تی پی (مستقیماً از طریق پردازش)

برای حساب های بازارساز (استاندارد و میکرو)

برای صاحبان حساب ارباب و پیرو